Hypotheektermen

Onderstaande lijst geeft een korte uitleg van de hypotheektermen die die veel gebruikt worden.

Afsluitkosten

Het totaal van alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek. Denkt u bijvoorbeeld aan afsluitprovisie, taxatie-, administratie- en hypotheekaktekosten.

Bankgarantie

De bank verbindt zich de waarborgsom die de koper bij nalatigheid aan de verkoper moet voldoen, te betalen.

Bijleenregeling

Sinds 1 januari 2004 is de bijleenregeling van kracht. Volgens de bijleenregeling moet de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van uw woning weer geïnvesteerd worden in de volgende koopwoning. Gebeurt dat niet, dan is er geen renteaftrek mogelijk over het leningbedrag ter grootte van die overwaarde. Dit deel van de lening verhuist naar box 3.

Bouwdepot

Een bouwdepot is een depot (rekening) waaruit u tijdens de bouw of verbouwing van uw woning op verschillende momenten betalingen kunt doen. Het geld in het bouwdepot wordt dus niet aan u uitgekeerd, maar wordt gebruikt om tijdens de (ver)bouw rekeningen van bijvoorbeeld de aannemer te betalen. Naarmate de bouw vordert, blijft er dus steeds minder geld in het bouwdepot over, totdat, aan het einde van de bouw, het bouwdepot leeg is.

Dagrente

De op een bepaalde dag geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken. Kijk voor een overzicht van de actuele hypotheekrente tarieven op ons hypotheekrente overzicht.

Effectieve rente

De werkelijk betaalde rente.

Eigenwoningforfait

De denkbeeldige inkomsten uit eigen woning die door de fiscus worden vastgelegd. Het eigenwoningforfait wordt bij uw inkomen opgeteld voor de berekening van de inkomstenbelasting.

Erfpacht

Bij een huis op erfpacht, is de grond onder uw huis eigendom van de gemeente. Als erfpachter mag u de grond gebruiken om er op te wonen, werken of er een tuin te hebben. U betaalt daarvoor een vergoeding: de erfpachtcanon. Deze is fiscaal aftrekbaar.

Executiewaarde

De geschatte waarde van een  huis bij gedwongen verkoop, meestal 75% tot 90% van de opbrengst bij vrije verkoop. Tegenwoordig wordt deze waarde niet meer gebruikt voor het berekenen van de hypotheek. Men gaat nu uit van de waarde van de woning in het economisch verkeer. Dus als u uw woning volgens de ‘gewone’ manier via een makelaar zou verkopen.

Extra aflossing

Aflossing boven het bedrag dat contractueel moet worden afgelost. Extra aflossingen zijn vaak tot een bepaald bedrag boetevrij. Meestal tot een percentage van 10 tot 20% van de hoofdsom.

Geregistreerd partnerschap

Bij geregistreerd partnerschap gaat het om een vorm van samenleven die wettelijk is geregeld, voor twee mensen van gelijk of verschillend geslacht, welk partnerschap formeel wordt geregistreerd en vrijwel dezelfde gevolgen heeft als het huwelijk, met uitzondering van de betrekkingen met kinderen.

Hypotheekakte

De akte die bij de notaris moet passeren (ondertekenen van de hypotheek- en/of transportakte) voor het afsluiten van een hypotheek. Deze akte wordt opgenomen in het hypotheekregister van het kadaster.

Hypotheekgever

De geldverstrekker / bank.

Inkomensbescherming

Uw financiële situatie kan door onvoorziene omstandigheden veranderen. U kunt bijvoorbeeld werkloos worden, of arbeidsongeschikt. Er bestaan producten en diensten die uw inkomen kunnen beschermen. Denkt u eens aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een verzekering tegen de financiële gevolgen van werkloosheid.

Kadaster

Een instelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd. Het kadaster verstrekt de volgende informatie: de koopsom bij de vorige verkoop, de oppervlakte van de onroerende zaak, de hypotheek, de eigenaar, etc.

Kosten koper

De meeste bestaande huizen worden ‘kosten koper’verkocht. Dit betekent dat alle overdrachtskosten (overdrachtsbelasting, kadastrale rechten, transportakte) voor rekening zijn van de verkoper.

Makelaarscourtage

Een provisie die aan een makelaar wordt betaald bij een geslaagde aan- of verkooptransactie.

Maximale hypotheek

Uw maximale hypotheek is een berekening op basis van uw inkomen, uw woningwaarde en uw vermogenspositie. Lees hier meer over wat er allemaal komt kijken bij het berekenen van uw maximale hypotheek.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Stichting Waarborgsom Eigen Woningen stelt zich garant voor de hypotheek op uw huis. Dankzij deze garantie kunt u profiteren van een aanzienlijke korting op de hypotheekrente.

Netto werkelijke rente

De werkelijke kostprijs van een hypotheek, rekening houdend met bijkomende kosten en fiscale voordelen.

Notariskosten

De kosten die de notaris voor het passeren (ondertekenen van de hypotheek- en/of transportakte) en registreren van de hypotheek- en transportakte in rekening brengt.

Onroerende zaakbelasting

Gemeentelijke belasting. De eigenaar van een onroerende zaak krijgt de aanslag voor de eigenarenbelasting, dit geldt zowel voor een woning als een niet-woning. Met ingang van 1 januari 2006 is de gebruikersbelasting onroerende zaakbelastingen op woningen afgeschaft. Bent u eigenaar van het huis waar u in woont, dan betaalt u alleen de OZB eigenarenbelasting over uw woning.

Ontbindende voorwaarden

Clausule(s) in de koopovereenkomst, waardoor in de periode tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de overdracht bij de notaris onder bepaalde voorwaarden de koop alsnog ontbonden kan worden. De meest gebruikelijke ontbindende voorwaarde is dat de koop wordt ontbonden wanneer geen financiering kan worden gevonden en bijvoorbeeld bij het niet verkrijgen van een woonvergunning.

Opstalverzekering

Verzekering tegen schade aan de woning (dus niet de inboedel). Denkt u aan brand. Deze verzekering wordt ook wel woonhuisverzekering genoemd, of brandverzekering.

Overdrachtsbelasting

De belasting die geheven wordt bij de overdracht van een bestaand huis. Dit is 2% van de koopsom.

Oversluiten

Het opnieuw afsluiten van de hypotheek. De meeste geldverstrekkers hanteren hierbij boeteclausules. Lees hier meer over hypotheek oversluiten.

Overwaarde

Het positieve verschil tussen de verkoopwaarde van een huis en hoeveel hypotheek er nog op de woning rust (restschuld).

Passeren

Het ondertekenen van de hypotheek- en/of transportakte bij de notaris. Vanaf dit moment is de hypotheek officieel ingegaan.

Rentebedenktijd

U krijgt hierbij de mogelijkheid om zelf te bepalen op welk moment een rentevaste periode begint.

Rentevaste periode

Een periode waarin de rente gelijk blijft. Kiest u voor een lange rentevaste periode, houdt u er rekening mee dat geldverstrekkers hiervoor vaak een hogere rente hanteren.

Taxatie

Waardebepaling van het huis door een taxateur.

Transportakte (overdrachtsakte)

De akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van een woning.

Voorlopige teruggave loonbelasting

De hypotheekrente is (nog) fiscaal aftrekbaar, zo lang de lening maar gebruikt wordt voor de aankoop of verbouwing van een huis. Deze kunt u maandelijks rechtstreeks met de belastingdienst verrekenen. Hiervoor dient u het formulier Voorlopige teruggaaf in te sturen. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl

Voorlopig koopcontract

Dit is het contract dat voorafgaat aan de overdracht bij de notaris. Echter, deze kan niet zo maar ontbonden worden, slechts onder bepaalde voorwaarden, zie hiervoor Ontbindende voorwaarden).

Vrij op naam (V.O.N.)

De meeste nieuwbouwwoningen worden v.o.n. verkocht. De kosten zoals overdrachtsbelasting, transportakte en kadestraal recht zijn inbegrepen in de koopsom.

Woonlastenverzekering

Een verzekering die u zekerheid geeft dat u uw woonlasten kunt blijven betalen. De uitkering van deze verzekering valt onder inkomensbelasting.

WOZ waarde

De waardebepaling door de overheid volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. De waardebepaling van de woning is van invloed op de hoogte van verschillende heffingen, zoals de gemeentelijke onroerende zaakbelasting en het eigenwoningforfait.

Hypotheektermen
Aantal stemmen: 16 Gemiddelde score: 2

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Steven Morenc FFP

Steven Morenc FFP

088 020 4520

Steven is gecertificeerd Financieel Planner (FFP/CFP) en heeft als specialisatie zakelijke vastgoedfinancieringen en estate planning.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.