ZZP service

Bijgewerkt: 2-4-2020

Het Coronavirus legt een flink deel van het bedrijfsleven plat. ZZP’ers zien massaal dat hun opdrachten worden gecancelled, hun inkomen achteruit hollen of helemaal wegvallen. Gelukkig gaf premier Rutte tijdens de speciaal ingelaste toespraak op 16 maart aan dat Nederland de ondernemers niet laat zitten, en dat de overheid koste wat kost het Nederlandse bedrijfsleven overeind gaat houden. Inmiddels is er een flink steunpakket samengesteld voor ondernemers.

Financiële steun van de overheid voor ZZP’ers

Al met al creëert het Coronavirus veel onrust bij ondernemers met en zonder personeel in Nederland, zijn er veel zorgen over de financiële situatie en toekomst van het bedrijf. En vraagt menig ondernemer zich af waar hij terecht kan bij vragen.

De overheid heeft een steunpakket aangekondigd voor ondernemend Nederland. Voor het grootste deel van dit steunpakket weten we inmiddels wat het inhoudt, maar het kan zijn dat er nog meer steunmaatregelen aankomen. In dit Corona-dossier voor ZZP’ers houden wij de regelingen voor je bij. Dit zijn de ZZP-regelingen die al bekend zijn:

Uitstel en minder belasting voor getroffen ondernemers

Bijzonder uitstel van belastingbetaling

Ondernemers mogen uitstel aanvragen voor omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en loonheffing. Je hoeft daarvoor alleen een brief te sturen naar de Belastingdienst met de motivatie en dan krijg je als ondernemer direct 3 maanden uitstel van betaling.

Heb je langer dan 3 maanden uitstel van betaling nodig, dan is dat ook mogelijk. In dat geval moet het verzoek schriftelijk worden ingediend door een derde deskundige. Een derde deskundige is bijvoorbeeld een accountant of financieel adviseur, een externe consultant, een branche-organisatie of externe financier.

Meer informatie over deze regeling vind je op de website van de Belastingdienst

Minder belasting

Het is aannemelijk dat je een lagere winstverwachting hebt voor 2020 vanwege het Coronavirus. Dan kun je bij de belastingdienst vragen om een lagere voorlopige aanslag.
Naast uitstel van belasting, en geeft de belastingdienst ook versoepeling op andere vlakken. Verzuimboetes, bijvoorbeeld bij niet of te laat betalen van BTW, zullen geschrapt of teruggedraaid worden.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Een bestaande regeling voor zelfstandig ondernemers die in betalingsproblemen komen is het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is hierop gebaseerd. De voorwaarden voor deze inkomensondersteuning zijn versoepeld t.o.v. de Bbz. Ben je in de financiële problemen gekomen vanwege het Coronavirus, dan kom je voor deze regeling in aanmerking.

Deze versoepelde regeling heeft een aantal belangrijke verschillen t.o.v. de Bbz:

 1. De procedure is versneld van 13 weken in de oude regeling naar 4 weken. Dit is mogelijk doordat de toets op levensvatbaarheid niet meer wordt uitgevoerd, en geen vermogens- en partnertoets wordt gedaan.
 2. De nieuwe regeling geldt voor een inkomensondersteuning van maximaal 3 maanden (met terugwerkende kracht vanaf 1-3-2020) en hoeft niet te worden terugbetaald.
 3. De hoogte van de uitkering is inkomensafhankelijk, maximaal € 1.500 euro (netto). Ook hangt de uitkering af van de gezinssamenstelling.

Naast deze maandelijkse inkomensondersteuning valt onder deze regeling ook een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157 tegen 2% rente. Voor deze lening geldt een maximale looptijd van 3 jaar en tot 1-1-2021 heb je uitstel van aflossingsverplichting aan.

Voor het aanvragen van deze Tozo-regeling kun je terecht bij de gemeente van jouw woonplaats.  Via een digitaal formulier op de website van jouw gemeente kun je de regeling aanvragen. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

Voor ondernemers die direct getroffen zijn door de maatregelen omtrent het coronavirus omdat ze bijvoorbeeld hun deuren moesten sluiten, is er een directe tegemoetkoming voor deze sectoren in het leven geroepen. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Secotren (TOGS) betreft een eenmalige uitkering van €4.000,- euro. Sinds 27 maart 2020 is deze regeling aan te vragen.

SBI – codes: welke ondernemers komen in aanmerking voor TOGS?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft voor deze regeling een lijst met vastgesteld van sectoren die voor TOGS in aanmerking komen. Deze lijst is op basis van de SBI-code waarmee het bedrijf als hoofdactiviteit in het KVK-register staat vermeld.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moest het bedrijf op / voor 15 maart 2020 in het KVK-register opgenomen staan, met als hoofdactiviteit een van de benoemde SBI-codes.

De lijst met SBI-codes wordt steeds geactualiseerd door het Ministerie van Economische Zaken. Check de lijst en de aanvraagprocedure hier.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

MKB ondernemers met personeel die verwachten dat ze een omzetverlies van 20% of meer zullen krijgen, kunnen van deze regeling gebruik maken. Met deze noodmaatregel worden maximaal 90% van de loonkosten gecompenseerd, afhankelijk van het omzetverlies. Op deze manier probeert de overheid zoveel mogelijk werknemers aan het werk te houden.

De NOW vervangt de regeling WTV (werktijdverkorting). Aanvragen die onder WTV waren aangevraagd, worden automatisch vervangen door de NOW. Ook flexibele contracten en payrollkrachten vallen onder de regeling.

Voorwaarden NOW

– De aanvrager verwacht minimaal 20% omzetverlies vanwege de coronacrisis.
– De regeling geldt voor 3 maanden, eventueel te verlengen met 3 maanden (mogelijk tegen aanvullende voorwaarden)
– De aanvraag verklaart geen personeel te ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.
– De regeling geldt voor omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

Hoeveel NOW kan ik krijgen?

De hoogte van de tegemoetkoming is relatief aan de omzetdaling. Bij 100% omzetverlies ontvang je 90% van de loonkosten via deze regeling, bij 50% is dat 45% van de loonkosten etc.

Het UWV verstrekt een voorschot van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Achteraf vindt er een verrekening plaats zodra de werkelijke omzetdaling bekend is.

Aanvragen NOW

Aanvragen van de NOW-regeling zal via het UWV gaan lopen. Helaas is het nu nog niet mogelijk om deze regeling aan te vragen. Meer informatie over deze regeling kun je vinden op het Ondernemersplein van de KVK.

Verruimde Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

Vanaf 16 maart 2020 is de verruimde BMKB regeling operationeel. Ondernemers wordt het met deze regeling makkelijker gemaakt om geld te lenen bij kredietverleners.
Het kabinet heeft 300 miljoen euro klaargezet voor ondernemers die door het Coronavirus inkomsten of productie mislopen, of bedrijven die niet meer aan grondstoffen kunnen komen door leveringsproblemen vanwege het virus. Met deze regeling staat de Nederlandse Staat garant voor de ondernemers, die zelf onvoldoende zekerheden hebben voor een krediet bij de bank.

Deze regeling helpt ondernemers die acute liquiditeitsproblemen hebben gekregen vanwege het plotseling wegvallen van inkomsten. Het BMKB kun je gebruiken om bijvoorbeeld bij de bank een overbruggingskrediet of een verhoging van een rekening-courant krediet aan te vragen.

De regeling is bedoeld voor ondernemers met bedrijven van maximaal 250 medewerkers. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten.

Wat houdt de BMKB regeling in?

 • 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB worden gefinancierd. Voor 90% van het geleende bedraag staat de overheid borg.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB krediet is 2 jaar (8 kwartalen).
 • Het is aan de bank hoe er wordt afgelost.De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB niet aan de orde.

Hoe vraag je een BMKB aan?

Via een geaccrediteerde financier (meestal is dat de bank) kun je de regeling aanvragen. De bank beoordeelt of je in aanmerking komt voor een borgstellingskrediet. Om een versnelling van de procedure te bewerkstelligen heeft de overheid afspraken met de banken gemaakt, waardoor de bank de aanvraag kan afhandelen zonder tussenkomst van RVO. De bank kan je meer informatie geven over het BMKB.

Uitstel van aflossingsverplichting bij banken

Bedrijven die een financiering hebben tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen op de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn.

Bedrijven met een hogere financiering dan 2,5 miljoen euro kunnen geen aanspraak maken op deze maatregel. De banken zeggen dat ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten houden en waar nodig overleggen met het kabinet en toezichthouders.

De banken willen ook consumenten helpen die door de coronacrisis hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Voor hen is geen gezamenlijke maatregel aangekondigd, maar zij kunnen contact opnemen met hun bank voor een “passende oplossing”.

Rentekorting op microkredieten bij Qredits

Kleinere ondernemers die een microkrediet hebben lopen bij Qredits krijgen als ze geraakt zijn door de coronacrisis, een vrijstelling van aflossingsverplichting van 6 maanden en tijdelijk wordt de rente verlaagd naar 2%. Het kabinet steunt deze maatregel met 6 miljoen euro. Kleine ondernemers die als gevolg van de coronacrisis juist nu een krediet nodig hebben, kunnen bij Qredits een overbruggingskrediet aanvragen.

Dekt mijn verzekering schade door het Coronavirus?

Inkomstenderving door het Coronavirus is een bedrijfsschade. Valt deze schade dan ook onder mijn bedrijfsschadeverzekering?

Aansprakelijkheidsverzekering ZZP
Helaas dekken aansprakelijkheidsverzekeringen ZZP / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen alleen schade aan spullen of aan personen, en het Coronavirus is dat niet dus die verzekering biedt geen dekking.

Verzuimverzekering
Mocht je personeel hebben en een medewerker zit ziek thuis vanwege het Coronavirus, dan ben je verplicht loon dor te betalen. Deze loondoorbetalingsverplichting wordt gedekt in de verzuimverzekering. Mocht de werknemer echter in quarantaine worden geplaatst of ergens het land niet uitkomen, dan dekt de verzuimverzekering dit niet.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Zit je zelf in quarantaine vanwege besmettingsrisico, uit voorzorg? Of mag je zelf je vakantieadres niet verlaten? Dan is dit niet gedekt binnen jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je bent namelijk niet per se arbeidsongeschikt als je in quarantaine zit. Mocht je zelf ziek worden door het Coronavirus en daardoor niet in staat zijn om te werken, dan keert de arbeidsongeschiktheidsverzekering wel uit.

Wat kun je zelf doen om de financiële gevolgen van het Coronavirus te lijf te gaan?

Natuurlijk is het heel fijn om te horen dat de overheid ondernemend Nederland gaat steunen. Tegelijkertijd zijn er wellicht al een paar acties die je zelf kunt ondernemen om op een creatieve manier met de situatie om te gaan en de verliezen te beperken.

 1. Zijn er uitstaande facturen die je kunt innen? Dat geeft tijdelijk lucht en wellicht kun je daarmee net (een deel van) de lastige periode overbruggen.
 2. Probeer zelf afspraken te maken met leveranciers voor een aangepaste betalingstermijn.
 3. Bekijk of het mogelijk is om een financiering te regelen. Bespreek de mogelijkheden met de bank.
 4. Onderzoek mogelijkheden om jouw werkzaamheden op een andere manier toch uit te voeren. Bijvoorbeeld online, of in een andere regio. Of als je reseller bent, probeer je assortiment uit te breiden met andere producten.

Vragen over het Coronavirus door ondernemers

We zetten een aantal websites voor je op een rij waar veel informatie te vinden is over het Coronavirus voor Ondernemers en die continue worden geüpdatet. Hou vooral de websites in de gaten van de Rijksoverheid en Kamer van Koophandel. Dit zijn betrouwbare bronnen.

Website Rijksoverheid
Website Kamer van Koophandel – Coronaloket
Ondernemersplein i.v. Tozo
Website RVO i.v.m. borgstellingskrediet

Coronacrisis vragen?
Gratis Juridische Helpdesk

Heb je zelf nog vragen over jouw bedrijf m.b.t. de Coronacrisis en wil je klankborden? Stel hieronder je vraag aan onze gratis Juridische Helpdesk.

ZZP service
Beoordeel deze pagina

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

FDC Financieel Planners & Adviseurs

FDC Financieel Planners & Adviseurs

088 020 4520

Als financieel specialist leveren wij niet alleen maatwerk op het gebied van hypotheken. Voor uw complete financiële planning kunt u rekenen op de de expertise van FDC. Om tot een goed onderbouwde keuze te komen besteden wij daarom veel aandacht aan uw persoonlijke situatie. Uw wensen en omstandigheden vormen het uitgangspunt van elke berekening. Bij ons bent u verzekerd van een objectief, deskundig en persoonlijk advies.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.